ВРАЋАЊЕ У ПРЕЂАШЊЕ СТАЊЕ

Суд треба да штити правни поредак и да обезбеди владавину права. Свако има право на независан, непристрасан и законом већ установљен суд , правично и у разумном року, јавно раправи и одлучи о његовим питањима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега, чл.32 ст.1 Устава.

Ако странка пропусти рочиште или рок за предузимање неке радње у поступку и услед тога изгуби право на предузимање те радње, суд ће тој странци на њен предлог да дозволи да накнадно изврши ту радњу (враћање у пређашње стање), кад постоје оправдани разлози за пропуштање. Предлог за враћање у пређашње стање подноси се суду код кога је требало да се изврши пропуштена радња. Предлог мора да се поднесе у року од 8 дана (субјективни рок), рачунајући од дана када је престао разлог који је проузроковао пропуштање, а ако је странка тек касније сазнала за пропуштање, од дана када је за то сазнала. После протека 60 дана (објактивни рок) од дана пропуштања не може да се тражи враћање у пређашње стање.

Рочиште је време (дан, сат, минут) у коме на одређеном месту странке и суд треба да предузму одређене парничне радње. Шта урадити када се на рочишту појави разлог за враћање у пређашње стање заснован на слободном судијском уверењу? Када тај разлог суд подведе под категорију процесних претпоставки које се тичу странака „уредно заступање, тј. када странка има заступника, он мора имати потребно овлашћење и пуноважност предузимања радњи са дејством према станци“ а не примени правну фикцију о повлачењу тужбе? Правна фикција је правно правило по коме се узима да је извесна чињеница тачна, односно да постоји, иако се зна да није тачна и да не постоји.

Судија је у вршењу судијске функције независан и подчињен само Уставу и закону. Судске одлуке се заснивају на Уставу, закону, потврђеном међународном уговору и пропису донетом на основу закона. Објективност (непристрасност) значи да поступак судије и његова одлука у једној ствари треба да буду такви, да би остали исти и када би у тој ствари поступао и одлучивао други судија, а положај странака имала друга лица. Једно од основних начела свих поступака је начело поучавања неуке странке. Циљ начела је да се суд у поступку стара о странци која из незнања не уме да се користи процесним овлашћењима, односно процесним правима, и која би услед незнања могла да претрпе штету. Да ли се под неуком странком подводи адвокатски приправник? Да ли један од облика незнања може да буде и недовољно искуства као и чињеница да суд који није страна у поступку иступа са својим ауторитетом и намеће своје слободно судијско уверење?

Пример враћања у пређашње стање је (не)оверена легитимација, о којој сам објективно писала, и пошто није усамљен случај, допунићу чланак. Када се догоди повлачење тужбе, узмите записник, идите у Адвокатску комору која вам је издала легитимацију. Поднестите захтев за издавање потврде да сте адвокатски приправник који је уписан у именик и оверите легитимацију. У захтеву за враћање у пређашње стање приложите: записник, потврду коморе и копију оверене легитимације. Ако се захтев не усвоји исте прилоге приложите у жалби.

Жалба против решења је редовни правни лек против првостепених пресуда. Одлуке другостепеног суда по жалби зависе од разлога побијања. Ако суд у поступку по жалби утврди повреду материјалног права, чињеничног стања или повреде поступка, он доноси решење којим укида нападануто решење, и зависно од повреде, сам одлучује или враћа предмет нижем суду на поступак и одлучивање. Тако да вам се може догодити да после уложене жалбе, добијете решење којим се усваја враћање у пређашње стане донето од првостепеног суда.

Свако има право да истинито, потпуно и благовремено буде обавештен о питањима од јавног значаја и средства јавног обавештења су дужна да то поштују. Свако има право на приступ подацима која су у поседу државних органа и организација којима су поверена јавна овлашћења, чл. 51 Устава, сходно томе прилажем Решење о усвојеном захтеву за враћање у пређашње стање.

Пример судске одлуке о усвајању предлога за враћање у пређашње стање можете погледати овде 

чланак објављен на страници Адвокатска комора Србије

Коришћена литература:
Верољуб Рајовић, „Грађанско процесно право“, Пројурис, Београд 2016, стр.14, 19, 20, 21, 67, 87, 89, 155
Момчило Грубач, „ Кривично процесно право“, Пројурис, Београд 2015,стр. 54
„Устав Републике Србије“, Сл. Гласник, 2016, стр. 22, 31

 

Advertisements

(NE)OVERENA LEGITIMACIJA

Sudija pojedinac otvara glavnu raspravu, objavljuje predmet raspravljanja i utvrđuje ko je pristupio raspravi:

za tužioca: pun. adv. M.S.  po pun. u spisima, za koga se javlja adv. pripravnik A.B.

sudija: Da li Vas ima u punomoćju?

adv. pripravnik: Ne. Imam legitimaciju. Pozivam se na član 88 ZPP, stav 3.

sudija: Dajte mi na uvid. Vaša legitimacija nije overena za 2016. godinu. Nemate pravo da pristupite ročištu.

adv. pripravnik: Gde piše da treba da bude overena legitimacija?

sudija: konstatuje se da su na ročištu pristupili (unosi se u zapisnik):

za tužioca: niko, punomoćnik uredno pozvan.

za tuženog: niko, uredno pozvan.

ostala lica: adv.pripravnik A.B. Predaje sudu na uvid adv. leg. sa rokom važenja do 2015. godine

REŠENJE

Tužba se smatra povučenom.

adv. pripravnik: Želim kopiju zapisnika.

sudija: Nemate pravo. Izađite iz sudnice.

Istog dana adv. pripravnik podnosi molbu predsedniku suda da mu pošalju kopiju zapisnika sa glavne rasprave .

Zakon o parničnom postupku, (član 149)

Stranke, njihovi zastupnici i punomoćnici imaju pravo da pregledaju, fotokopiraju, fotografišu i prepisuju spis parnice u kojoj učestvuju.

Drugim licima koja imaju opravdan interes dozvoliće se radnja iz stava 1. u pogledu pojedinih spisa.

Zakon o parničnom postupku

vraćanje u pređašnje stanje (čl.109-114)

član 109.

Ako stranka propusti ročište ili rok za preduzimanje neke radnje u postupku i usled toga izgubi pravo na preduzimanje te radnje, sud će toj stranci na njen predlog da dozvoli da naknadno izvrši tu radnju (vraćanje u pređašnje stanje) kad postoji opravdani razlozi za propuštanje.

Dostavljanjem kopije zapisnika sa gl. rasprave i Rešenja o povlačenju tužbe, podnosi se predlog za povraćaj u pređašnje stanje. U međuvremenu legitimacija je overena i potvrda iz AKB je dobijena.

Zakon o advokaturi

rešenje o upisu i pripravnička legitimacija (član 57)

Na dan položene pripravničke zakletve, nadležna advokatska komora donosi rešenje o upisu u imenik advokatskih pripravnika i izdaje pripravničku legitimaciju.

Na pripravničku legitimaciju shodno se primenjuju odredbe člana 10. ovog zakona.

Rešenje o upisu i advokatska legitimacija, (član 10)

Advokatska komora, na dan položene advokatske zakletve, donosi rešenje o upisu u imenik advokata i izdaje advokatsku legitimaciju.

Advokatska legitimacija služi kao dokaz svojstva advokata.

Advokatska legitimacija sadrži ime i prezime advokata, njegovu fotografiju, redni broj i dan, mesec i godinu upisa u imenik advokata, kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje svojstva advokata predviđene opštim aktom advokatske komore.

Povraćaj u pređašnje stanje nije dozvoljen. Izjavljena je žalba. Početkom jula doneto je Rešenje da se usvaja predlog tužioca i dozvoljava vraćanje u pređašnje stanje. Ročište još nije zakazano. Bezpotrebno izgubljenih 10 meseci a možda i više. Ovakav postupak sudije otvorio je brojna pitanja:

U Zakonu o advokaturi nije navedeno da je potrebno da legitimacija bude overena. Čak i da pođemo od pretpostavke da legitimacija treba da bude overena, postavlja se pitanje

“Da li je overena legitimacija u isto vreme i važeća?”

U obrazloženju žalbe, pozvali smo se na činjenice koje nisu unete u zapisnik a izrečene su na ročištu. One se odnose da je legitimacija važeća jer na legitimaciji piše datum izdavanja, koji kada se uporedi sa spornim ročištem, proizilazi da  nije isteklo dve godine pripravničke vežbe.

Šta sudija treba da pazi po službenoj dužnosti? Overenu legitimaciju ili pripravnički staž?

Navešću vam dva primera:

Primer 1: Overite legitimaciju za celu godinu a vama staž kao advokatskog pripravnika istekne krajem januara. Da li preduzete radnje istekom pripravničkog staža sa overenom legitimacijom za tu godinu 

spadaju u dozvoljene radnje?

Primer 2: promena principala (sabiranje staža)

Na uvid sudiji pokažete legitimaciju od sadašnjeg principala.

Da li je potrebno overiti legitimaciju?

obavljeno na stranici Advokatske komore Srbije